Svaka nova inačica softvera G6+CAD objavljuje se kao puna instalacija, koja je za registrirane korisnike dostupna na službenim GeoMIR.software web stranicama u vidu samoraspakiravajuće EXE datoteke.


Pri raspakiravanju, stvara se mapa install_G6+CAD, sadržaja prema sljedećoj slici:Instalacija G6CAD softvera pokreće se iz mape install_G6CAD, datotekom setup.exe. Situacija u ovisnosti je li G6CAD već instaliran na računalu:


Inicijalna instalacija G6CAD softvera:


Instaliraju se sve potrebne programske te korisničke datoteke. U svrhu ispravnog provođenja kasnijih nadogradnja, preporuča se ostaviti sve kako instalacija predloži (ostaviti sve default vrijednosti).


Instalacija softvera G6CAD kao nadogradnju na već postojeću inačicu:


Ukoliko je inicijalna instalacija provedena bez mijenjanja predloženih vrijednosti, istu nije potrebno deinstalirati. Nova instalacija tada preuzima funkciju nadogradnje te vrši ažuriranje sistemskih datoteka te datoteka iz korisničke g6cad mape (primjerice c:\Users\%user%\Documents\g6cad ).


Sastavni dio svake nadogradnje je i aktualni CUIX meni, koji sadrži sučelje sa svim naredbama, menijima, toolbarima i ribbonima - no, isti se ne postavlja automatski kao trenutni korisnički CUIX meni. Razlog su navike korisnika, odnosno prilagođavanje izgleda i sadržaja CUIX menija prema vlastitim potrebama.

Aktualiziranje CUIX menija na najnoviju inačicu iz nadogradnje vrši se naredbom "Aktualiziranje CUIX menija" iz odjeljka "GeoMIR" ili unosom G6UPDCUIX na naredbenu liniju. Potonji način je jedina mogućnost za prvo ažuriranje CUIX datoteka.