Jedna rečenica oslikava vezu CAD sadržaja sa GIS funkcionalnošću:


Ako je CAD skup stabala, GIS je šuma.


Radi same strukturne razlike CAD i GIS softvera, najsloženiji dio prelaska iz CAD-a u GIS je upravo povezivanje dodatnih informacija za jednostavnom CAD geometrijom. Iako postoji nekoliko etabliranih GIS sustava, koji svaki na svoj način prikazuje GIS podatke, G6CAD se drži ESRI Shape standarda, sa kojim je kompatibilan QGIS softver.


Tim standardom razlikuju se tri osnovna tipa podataka:

  • Točka (Node, Point) - najpovoljnije je prikazati Blok CAD elementom.
  • Linija (Line, Poly Line), otvoreni linijski element - najpovoljnije je prikazati Polyline CAD elementom.
  • Poligon (Polygon), zatvorena površina - najpovoljnije je prikazati zatvorenim Polyline CAD elementom.


Spomenuta Shape datoteka može sadržavati samo jedan od navedenih tipova podataka. Osim toga, najbolji rezultati se postižu kada Shape datoteka sadrži samo jednu logičku vrstu podataka (primjerice samo struju ili vodu).


Odmah je jasno gdje je problematika pri prelasku iz CAD-a u GIS - CAD ne sadrži linijske elemente koji objedinjuju geometriju i atribute!


Prelazak za točkaste elemente je jednostavan - potrebno je definirati potrebne atribute blokova i problem je riješen.


Za prelazak linija i poligona u GIS, vremenom se u praksi kao najjednostavniji i najfleksibilniji način povezivanja pokazao način korištenja takozvanih "Atributnih blokova" - Block elemenata koji sami po sebi ne sadrže geometriju već samo unaprijed definirane atribute i povezani su sa osnovnim elementom:

  • za linije, atributni blok je postavljen na jedan od segmenata CAD polylinije
  • za poligone, atributni blok postaljen je unutar zatvorene CAD polylinije.


Točno takav pristup slijede tehničke specifikacije u svrhu izrade Digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture, primjer EEI:


Točka:

Linija i atributni blok na segmentu linije

Poligon i atributni blok unutar poligona


Kako ne bi bilo nesporazuma, korištenjem termina "GIS Atribut" ("Feature" prema GIS rječniku) G6CAD razlikuje CAD elemente Atribute blokova i atribute vezane uz neki GIS objekt.


Povezivanje geometrije i atributnih blokova u svrhu izvoza u Shape datoteke vrši se definicijama GIS tema.