G6+CAD

Integrirana geodetska / CAD / GIS platforma

Predstavlja novu generaciju iz GeoMIR serije softvera – G6+CAD koji se sastoji od geodetskog softvera GeoMIR6 i CAD softvera G6CAD baziranog na Autodesk AutoCAD® OEM sučelju.

Powered by Autodesk AutoCAD® OEM

Usporedba razina

  Standardna razina Proširena razina
GeoMIR6 Geodetski računski softver GeoMIR6 za klasične računske operacije, izjednačenja mreže i podrškom za kodirano mjerenje.
AutoCAD® OEM
Uvijek najnoviji AutoCAD® OEM, bez potrebe za dodatnim CAD softverom.
Uvoz podataka: Koordinate točaka iz datoteke, kodirani objekti iz GeoMIR6 softvera, službena (GML-OSS).ZIP datoteka uključujući knjižne podatke, slike sa DGU geoportala, općenite georeferencirane slike, GML i KML datoteka geometrije obuhvata, DMR iz DWG datoteke, LandXML reljef i obuhvat. Sve iz Standardne razine, oblak točaka formata E57, LAS, RCP, RCS
Izvoz podataka: Koordinate točaka u datoteku, točke prema specifikacijama za DGE, detaljne točke prema specifikacijama za GE infrastrukture, suma duljina prema slojevima DGE infrastrukture, DXF za DGE, GML za urbanizam, LandXML reljef i obuhvat. Sve iz Standardne razine, ESRI Shape datoteka, Izvještaj o prostornim analizama.
Prikaz i izvoz podataka – na temelju knjižnih podataka (GML-OSS).ZIP datoteke: Prikaz posjednika i vlasnika u crtež sa ili bez indikacija, prijepis posjedovnog lista, identifikacija ZK čestica, pisma strankama u postupku.
Podržane tehničke specifikacije: Tehničke specifikacije za izradu digitalnog katastarskog plana (DKP) i grafičkog dijela digitalnog geodetskog elaborata (DGE), Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise , Pravilnik o kartografskim znakovima.
Naredbe za lakše crtanje prema spomenutim tehn. Specifikacijama (odabir): Postavljanje linijskih elemenata u slojeve, unos simbola sa popunjavanjem atributa prema potrebi (zgrade, uporabe), stvaranje i obrada točaka sa popunjavanjem svih atributa, prikaz slojeva prema vrsti grafičkog prikaza, promjena slojeva (zamijenjeno i sl.), popunjavanje sastavnica u Layoutu.
Spajanje na SDGE servis REST-API sustavom: Slanje crteža na kontrolu kvalitete jednim korakom te evaluacija pogrešaka i upozorenja prikazom teksta direktno uz elemenat kojeg se pogreška ili upozorenje tiče.
Inženjerska geodezija: Izrada digitalnog modela reljefa (DMR) iz 3D, 2.5D i popratnih 2D elemenata, naredbe za promjenu stvorenog reljefa (zamjena trokuta, brisanje i dodavanje vrhova), slojnice iz DMR-a, profili iz DMR-a i direktnog mjerenja, kubature profilima i sondiranjem uz izjednačenje.
GIS (geografski informacijski sustav): Integrirani GIS preglednik, stvaranje tema čestica i zgrada uz prikaz posjednika i vlasnika, prostorne analize presjekom proizvoljnog poligona sa poligonima čestica i zgrada (površine i poligoni presjeka i ostataka, tabelarni izvještaj, Shape datoteke), stvaranje Shape datoteka iz CAD elemenata prema GIS temama uz sučelje za stvaranje GIS tema.
Oblaci točaka: Konverzija standardnih formata E57 i LAS u Autodesk format RCP, pretvaranje nacrtanih 3D linijskih elemenata u 2,5D elemente.