Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, koja objedinjuje i prethodne dvije neobjavljene inačice.

Težište razvoja je i dalje razvoj G6CAD softvera. Ponajviše implementacija prostornih analiza – iako se to najviše očituje u proširivanju funkcionalnosti naredbi za Nove izmjere, sve se više koristi pri naredbama za inženjersku geodeziju te u ostalim dijelovima softvera. Pogotovo je interesantna mogućnost presjeka postojećih (iz (OSS.GML).ZIP datoteke učitanih) čestica sa poligonima čestica dobivenih iz novog stanja prema teh. Specifikacijama za DGE.

Napravljene su neke nove naredbe i preinake prema savjetima korisnika, primjerice vlastita implementacija AutoCAD Express naredbe FLATTEN te odabir načina referenciranja slike prilikom uvoza sa Geoportala ili iz georeferencirane rasterske datoteke.

Bilo je i ispravaka – ovim putem zahvaljujem korisnicima na skretanju pažnje na iste.

Prije instalacije nove inačice softvera, nije potrebno deinstalirati postojeću. Kako je napravljen poveći broj novih naredbi, došlo je do promjene u menijima unutar CUIX datoteke. Ista neće biti automatski instalirana (također jedan od zahtjeva korisnika), već je potrebno za to predviđenom naredbom “Aktualiziranje CUIX menija” iz odjeljka “GeoMIR“.

I softver GeoMIR6 je ispravljen i savjetuje se nadogradnja svim korisnicima sa novim, plavim, hardverskim ključevima.

Izdvojene poveznice:
Preuzimanje instalacijske datoteke
Instalacija i nadogradnja
Kronologija promjena

Instalacijske datoteke i uputa za instalaciju dostupni su u za prijavljene korisnike u odjeljku “Preuzimanja“.